Author: minhnd2@flc.vn

Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice

1. Trang web ứng dụng https://eoffice.flcgroup.vn 2. Ứng dụng di động Tìm trên chợ ứng dụng với từ khóa "eoffice flc", hoặc trực tiếp... Read more »

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Báo cáo tuần online tại FLC

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Báo cáo tuần online , sẽ chính thức áp dụng từ ngày 5/4/2019 tại các Ban, Phòng khối... Read more »