Báo Hỗ trợ CNTT (phiên bản 1.0)

Hiện tại Trang Hỗ trợ CNTT đã được chuyển lên Trang Dịch vụ Hỗ trợ Nội bộ Tập đoàn có địa chỉ: https://ticket.flc.vn

Các anh/chị có email @flc.vn vui lòng đăng nhập như cũ và Tạo phiếu yêu cầu mới.

Đối với người dùng có email khác, vui lòng Tạo tài khoản mới -> Kích hoạt và bắt đầu sử dụng. Xin cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ các anh/chị!

Bộ phận GPPM – Phòng CNTT Tập đoàn FLC