Hướng dẫn sử dụng hệ thống Báo cáo tuần online , sẽ chính thức áp dụng từ ngày 5/4/2019 tại các Ban, Phòng khối VP Tập đoàn FLC