Phòng CNTT Tập đoàn

I. BỘ PHẬN QUẢN TRỊ CNTT

 • Tư vấn cho các đơn vị thành viên về đấu thầu, thiết kế, lập, quản lý dự án, giám sát thi công các dự án công nghệ thông tin theo chức năng hoạt động CNTT và quy định của Tập đoàn.
 • Thiết kế, thi công, bảo hành, sửa chữa, cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng máy tính, an toàn thông tin và các dịch vụ khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của Tập đoàn.
 • Quản lý tổ chức bộ máy nhân sự CNTT, quản lý tài sản được giao; thực hiện chế độ giám sát và vận hành toàn bộ hệ thống.

1. Mr. Trương Vi Tuấn – Trưởng phòng

 • Phụ trách chung.
 • Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu về Dịch vụ CNTT
 • Xây dựng quy chế, quy định, quy trình và các biểu mẫu liên quan đến quản lý, sử dụng dịch vụ CNTT.

2. Mr. Nguyễn Tiến Huy

 • Hỗ trợ người dùng khắc phục các sự cố máy tính và các thiết bị ngoại vi.
 • Đảm trách hệ thống Access Control, phối hợp với Ban Nhân sự và VPTĐ hoàn tất các quy trình cấp phát Thẻ nhân viên.
 • Đảm trách hệ thống thông tin quảng bá trong tòa nhà 265.

3. Mr. Đỗ Văn Việt

 • Hỗ trợ người dùng khắc phục các sự cố máy tính và các thiết bị ngoại vi.

II. BỘ PHẬN TÍCH HỢP HỆ THỐNG
1. Mr. Phạm Văn Chương – Phó phòng phụ trách Hệ thống

 • Phụ trách công việc của Bộ phận
 • Quản trị các hệ thống máy chủ vật lý/ảo hóa, hệ thống core switch, firewall bảo mật, email server…

2. Mr. Trần Mạnh Cường

 • Phối hợp quản trị hệ thống máy chủ vật lý/ảo hóa, hạ tầng mạng truyền dẫn, bảo mật
 • Quản trị cơ sở dữ liệu, hệ thống email Tập đoàn và các công ty thành viên.

3. Mr. Trần Quang Huy

III. BỘ PHẬN GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG