Ping là gì?

 

Ping (Packet Internet Grouper) là công cụ kiểm tra kết nối giữa máy tính của bạn đến một máy chủ cụ thể nào đó bằng cách đo thời gian gửi và nhận một gói tin.

Ping càng cao thì tốc độ lướt web, làm việc trên internet càng chậm và ngược lại ping càng thấp thì bạn làm việc tốt hơn.

Hướng dẫn cách sử dụng lệnh Ping

Nhập lệnh Ping (Xem cách lệnh Ping thông dụng bên dưới) vào cửa sổ Command Prompt rồi Enter.

Một số lệnh Ping thông dụng
ping<dấu cách><máy chủ> : Ping 4 lần đến máy chủ. Ví dụ: ping google.com
ping<dấu cách><máy chủ><dấu cách>-t : Ping liên tục tới máy chủ, cho tới khi đóng cửa sổ Command. Ví dụ: ping google.com -t
ping<dấu cách>< máy chủ><dấu cách>-l<dấu cách>size : Tùy chính kích thước gói tin (tính theo bytes) sử dụng để Ping. Ví dụ: ping google.com -l 256
ping<dấu cách><máy chủ><dấu cách>-n<dấu cách><số lần ping> : Tùy chính số lần thực hiện lệnh Ping. Ví dụ: Ping 188.166.222.114 -n 10

Lưu ý: Kích thước gói tin được tính bằng byte. Đơn vị đo lường thời gian được tính bằng mili giây (1/1000 của giây).

Xem thêm nhiều lệnh Ping khác bằng cách nhập lệnh sau vào Command: ping /?

Những kết quả Ping thường gặp
Request time out: Đích đến không có phản hồi
Destination host unreachable: Đích đến không tồn tại
Reply from 188.166.222.114: bytes=32 time=68ms TTL=54: Gửi gói tin có dung lượng 32 bytes tới địa chỉ IP: 188.166.222.114, thời gian phản hồi là 32 mili giây, TTL (time to live – vòng đời gói) là 54.
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss): Các gói tin: Đã gửi = 4, đã nhận = 4, thất bại 0 (0%)