Tag: CDM

Loyalty góc nhìn marketing cần biết

1.   Customer (loyalty) program là gì? Customer loyalty program (chương trình khách hàng trung thành) có thể được định nghĩa chung là tất cả... Read more »