Công cụ tạo chữ ký eOffice online - IT FLC GROUP

Cắt ảnh chữ ký từ ảnh nền trắng (Người dùng tự chụp ảnh chữ ký trên nền trắng)

Tách chữ ký khỏi nền trắng

Ảnh phải có định dạng png. Kích thước 260 pixel x 174 pixel